Մասնակի դասեր եւ...

Գրեց՝ Յակոբ Սահակեան

Վերջին «մօտա»ն է։

Երբ կը մօտենան պետական քննութեանց ներկայանալու վերջին տարին – միջնակարգ (պըրէվէ), երկրորդական (պաքալորիա) – մեր ծնողները, նաեւ մեր դպրոցները խուճապի կը մատնուին։

Անպայման պէտք է յաջողցնել զաւակը – աշակերտը։

Լուծումը...

ա) Դպրոցներէ ներս՝

– Պէտք է «վարձել» քաղաքի ամենակարող ուսուցիչները, նիւթականը կարեւոր չէ, կու տանք, ինչ որ կը պահանջուի, միայն... յաջողին։ Կազմակերպենք նաեւ ամառնային մասնաւոր դասընթացքներ, ծնողները կը վճարեն...

բ) Տուներէն ներս՝

Պէտք է զաւակս մասնակի դասերու հետեւի։ Այսինչ ուսուցիչը, որ կարող է եւ մասնագէտ յաջողցնելու «տաուրա» է կազմակերպած։ Սուղ է վճարումը, բայց զաւակիս յաջողութեան սիրոյն՝ կ՚արժէ զոհողութիւնը, երբ մանաւանդ այսինչին աղջիկը որոշած է հետեւիլ այդ «տաուրա»յին։

Դպրոց ու ծնողք մրցումի մէջ են՝ մասնակի դասերով յաջողութիւն ապահովելու իրենց աշակերտներուն-զաւակներուն։

Այս մրցումին շահողներ կա՛ն...։

Կա՞յ մրցում մը, որ աւարտի առանց շահողի։

Բնական օրէնքով, մրցումին, որուն կը մասնակցին շատեր, առաւելագոյնը մէկը միայն կը շահի, ի հեճուկս միւսներուն պարտութեան։

Ուրեմն վնասողներ կան։

Բայց ո՞վ է այն բախտաւոր շահողը։ Վստահօրէն մասնակի դաս տուողը, որուն նպատակն է յաղթահարել նիւթական պայմաններու դժուարութիւնները։

Քաւ լիցի, մասնակի դաս տուող ուսուցիչին դէմ չեմ։ Բնազդաբար մարդիկ կ՚աշխատին օգտուիլ ուրիշներու տկարութիւններէն։

Տարեվերջի քննութեանց արդիւնքները կը յայտարարեն։ Դպրոցներ-ծնողներ կը սկսին չքմեղանքներու։

– Այս տարի հարցումնրը շատ դժուար էին բերած։

– Անպայման սխալմունք մը կայ, սրբագրուած թուղթերէն նիշերը չէին արտագրուած...։

– 15 հազար մասնակի դասերուն տուինք, բայց չյաջողեցաւ։

– Պէտք է փոխել այսինչ նիւթի դասատուն... եւայլն։

Դրամով կարելի է շինել դպրոց, կարելի է ապահովել որակաւոր ուսուցչական կազմ, հետեւիլ աշակերտներու աշխատանքներուն, եւայլն, բայց կարելի չէ դպրոցական վերջին տարին՝ դրամով վկայական ապահովել։

Ըսուած է թէ «դրամը խելք կու տայ». այդ խօսքը վաճառականներու համար է կարծեմ։ Մեր մատղաշ սերունդին մօտ եթէ դրամը յարմարագոյն ձեւով չօգտագործուի, այդ դրամը անոնց խելքը կ՚առնէ կը տանի։

Կարելի չէ խախուտ շէնքի մը ճակատը զարդարելով ու անոր վերջին քարերը լաւ դասաւորելով՝ ապահովել շէնքին կառոյցը։ Ճարտարապետը վկայ։

Կարելի չէ մակերեսային մաքրութեամբ «մաքրասէր տանտիկին» տիտղոսին արժանանալ։ Կեսուրները վկայ։

Առանց այդ մասնակի դասերուն, շատ դիւրութեամբ կարելի է վկայական (պըրէվէ, պաքալորիա) ապահովել, երբ կանոնաւոր աշխատանքը սկսի առաջին դասարանէն, նոյնիսկ մանկապարտէզէն։

«Մանուկը կրթէ (եւ դաստիարակէ) իր ճամբան սկսած ատեն, որպէսզի իր ծերութեան (մեծնալու ընթացքին) չխոտորի»։

Նորութիւն մը չէր ըսածս, բայց կրկնութիւնը միշտ դաստիարակիչ է։ Բոլոր ուսուցիչները վկայ։

4 Օգոստոս 1993

22-06-2010